ศิลปะแบบสื่อผสม ศิลปะแห่งจิตวิญญาณ

Mixed media Art of Elephant Spirit

ศิลปะ อย่างที่เรารู้กันดีว่าศิลปะนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก สุนทรียภาพ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัวที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นนั้นเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ ซึ่งศิลปะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น งานปั้น ภาพวาดเขียน สิ่งประดิษฐ์ถักทอ ประติมากรรม เป็นต้น

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เราอาจจะได้เห็นว่าศิลปะตอนนี้ได้ถูกประยุกต์เพื่อให้ดูเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สรรค์สร้างศิลปะเหล่านี้จึงนำศิลปะหลายแขนงมาผสมผสานกันเพื่อให้ศิลปะนั้นดูทันสมัยในผลงานชิ้นเดียว ซึ่งการที่จะทำออกมาจนเราเห็นนั้นผู้ที่ทำจะต้องเน้นหลักการใช้องค์ประกอบที่ถูกต้อง ส่วนมากงานศิลปะชนิดนี้มักจะเป็นงานที่สื่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ทำ ส่วนประกอบในการทำนั้นจะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น จากพืช สัตว์ หรือวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ งานศิลป์ชนิดนี้จึงทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้พบเห็น ศิลปะแบบนี้เรามักจะเรียกกันว่า ศิลปะสื่อผสม นั่นเอง

ศิลปะสื่อผสมถือว่าเป็นการถ่ายทอดความคิด หรือเรื่องราวที่ผู้สร้างงานศิลป์มาได้อย่างดีเลยทีเดียว ศิลปะสื่อผสมสามารถทำออกมานำเสนอได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 2 หรือ 3 มิติแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนโดยส่วนมากแล้วจะเป็นงานที่ถูกสร้างออกมาเชิงวิจิตรศิลป์ ในการออกแบบผลงานนั้นจะเน้นหลักความสมดุล กลมกลืน หรือความขัดแย้งก็ได้ นำมาสรรค์สร้างในรูปแบบลายเส้น ลักษณะพื้นผิว ลวดลาย หรือแบบที่ตนต้องการเพื่อให้งานออกมาได้สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด

หลักการสร้างสรรค์งานแบบศิลปะสื่อผสมนั้นเราจะเน้นในส่วนของหลักการ โดยเราจะมีหลักการในการสร้างงานขึ้นมาอยู่ 3 ประการ คือ ด้านความงาม ด้านความมั่นคงแข็งแรง และการนำไปใช้

  • ด้านความสวยงาม ผู้ที่ออกแบบผลงานนั้นจะต้องให้ความสำคัญสำหรับการออกแบบ และเข้าใจทุกศาสตร์ของศิลปะทุกแขนงเพื่อที่จะสามารถนำศิลปะมาผสมผสานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสวยงาม และสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งผลงานของเขานั้นจะต้องดึงดูดคนดู กระตุ้นจิตวิญญาณของผู้ที่มารับชมให้รู้สึกตามที่เราคิดไว้
  • ด้านความมั่นคงแข็งแรง งานศิลปะนั้นนอกจากความสวยงามแล้ว คุณต้องคิดถึงความมั่นคงและแข็งแรงด้วยเพื่อที่ผลงานของคุณนั้นจะอยู่ให้ผู้รับชมได้ชื่นชมผลงานของคุณในระยะยาว ดังนั้นการสร้างศิลปะแต่ละชิ้นขึ้นมาคุณต้องให้ความสำคัญในการเลือกวัสดุที่จะนำมาผลิตด้วย
  • ด้านการนำไปใช้ ศิลปะสื่อผสมนั้นจะมีคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้หากว่าศิลปะของคุณนั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องตามอุดมการณ์ของคุณ ซึ่งการนำไปใช้นั้นอาจจะไม่ใช้การใช้งาน แต่จะเป็นการนำไปสร้างเพื่อชักจูงความเชื่อมั่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเล่าเรื่องราวที่เราอยากจะถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเช่น อนุสาวรีย์ เป็นต้น